Jurdeco&home išparduotuvė, kurios pagrindinis “credo”: NAMAI- MANO TVIRTOVĖ!!! tai vieta, kur rasit šiuolaikiškas, stilingas bei kokybiškas namų interjero prekes bei baldus savo namams. Mes siūlome Jums įsigyti kokybiškus produktus tikrai konkurencinga rinkos kaina.

#jurdecohome_isparduotuve

+37067349007 jurdecohome@gmail.com
Image11

Pirkimo Taisyklės

PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

PREKIŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Sąvokos

1.1. Duomenų svetainės https://jurdecohomeisparduotuve.lt/ valdytojas (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB Pikata įmonės kodas 302491184

1.2. Šio valdytojo parduodamos prekės yra naujos, naudotos, ekspozicinės arba defektais ,apie kuriuos pardavėjas informuoja pirkėją detaliame prekės aprašyme (dėl to prekėms yra taikomos didesnės ar mažesnės originalios nuolaidos). Pirkėjo pretenzijos dėl prekių pažeidimų, apie kurios jis/ji buvo informuotas/-a, nėra priimamos;

1.3. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje https://jurdecohomeisparduotuve.lt/

1.4. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pirkėjo ir pardavėjo teises, įsipareigojimus, prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, prekių kokybės garantiją, prekių grąžinimą ir keitimą, atsakomybes;

Bendrosios nuostatos

2.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje „Jurdecohome” susijusios nuostatos.
2.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
2.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti”. 

2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su pardavėjo patvirtinta privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais pirkėjo asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia privatumo politikoje numatyta tvarka;

Asmens duomenų apsauga

3.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje „Jurdecohome”, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.
3.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
3.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
3.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
3.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.jurdecohomeisparduotuve.lt, vadovaudamasis Taisyklėmis ir pirkimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su jurdecohomeisparduotuve.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos;

4.3. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties yra įgyvendinama vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio „Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ 1 dalimi ir 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“;

4.4. Pirkėjas gali naudotis teise atsisakyti pirkimo/ pardavimo sutarties ir grąžinti kokybišką prekę tik tuo atveju, jei laikėsi šių sąlygų:

4.4.1. Grąžinama kokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (prekės apžiūrėjimui galima tik perpjauti pakuotės uždarymui skirtas juostas);

4.4.2. Prekė nebuvo surinkta ar bandyta surinkti ir liko originalioje tvarkingoje pakuotėje. Kokybiškų surinktų arba bandytų rinkti baldų grąžinti negalima;

4.4.3. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (nepaveikta cheminėmis medžiagomis, vandeniu);

4.4.4. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

4.4.5. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

4.4.6. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, arba Pirkėjui pageidaujant, proporcingai sumažinti prekės kainą, arba, grąžinus prekę Pardavėjui, grąžinti už prekę sumokėtus pinigus;

4.4.7. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228 10 ir 6.228 11 straipsnių numatyta tvarka.

4.4.8. Pirkėjas, gražindamas kokybišką prekę, turi pateikti prekės įsigijimo dokumentą.

4.4.9. Už grąžintą kokybišką prekę sumokėtą sumą Pardavėjas įsipareigoja grąžinti per 14 dienų, nebent susitarta kitaip.

4.5. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo užsakytos ir/ ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą, specialius Pirkėjo nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams ir kurios nėra iš anksto pagamintos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.

4.6. Pirkėjas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, visų pirma turi kreiptis į Pardavėją ir tik Pardavėjui netenkinus ar iš dalies tenkinus Pirkėjo reikalavimą, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą.

Prašymą/ skundą dėl Internetinėje svetainėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 14 66, interneto svetainė www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

4.7.  Pirkėjas privalo sumokėti prekių  bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.8. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.9. Pirkėjas, naudodamasis interneto parduotuvės www.jurdecohomeisparduotuve.lt paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų Pardavėjo nustatytų sąlygų bei nepažeisti galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visam laikui nutraukti interneto parduotuvės www.jurdecohomeisparduotuve.lt veiklą, apie tai iš anksto neinformavęs Pirkėjo.

5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.4. Pardavėjas, kilus neaiškumų dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju jo nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

5.5. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

5.6. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir teisę į jo asmeninės informacijos, nurodytos interneto parduotuvės www.jurdecohomeisparduotuve.lt registracijos anketoje, apsaugą. Ši informacija gali būti atskleista tik Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Pardavėjas ją naudoja „Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse“ nustatytais atvejais.

5.7. Pardavėjas, negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės (prekė nebegaminama, gamintojas nebepriima užsakymų ir esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Pardavėjo), įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus nedelsiant, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

6.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
6.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Internetine parduotuvėje https://jurdecohomeisparduotuve.lt/
6.4. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM, ir kita valiuta įskaitant PVM.
6.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį bei pasirinkęs apmokėjimo ir pristatymo būdą paspaudžia mygtuką „Pirkti“. Užsakymas patvirtinamas ir pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes. Elektroninė sistema apmokėjimui atlikti skiria 3 val, negavus apmokėjimo, automatiškai anuliuojamas pateiktas užsakymas ir prekė sugrąžinama atgal į prekybą.

PVM sąskaita – faktūra siunčiama tik elektroniniu paštu į nurodytą registracijos metu elektroninio pašto adresą.
6.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per leistiną elektroninės sistemos apmokėjimo laiką (3 val) automatiškai anuliuojamas pateiktas užsakymas ir prekė sugrąžinama atgal į prekybą.

Prekių pristatymas.

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekę(-es), gali pasirinkti prekės(-ių) pateikimo būdą, t. y. pasinaudoti interneto parduotuvės www.jurdecohomeisparduotuve.lt teikiama prekių pristatymą kurjeriu ar Užsakomųjų vežėjų pristatymo paslauga, arba atsiimti užsakymą paskirtu konkrečiu metu tiesiai iš sandėlio adresu:

7.2. Prekių pristatymo Pirkėjui sąlygos:

7.2.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

7.2.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Adresas gali būti namų, darbovietės ar kitas adresas.

7.2.3. Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį nėra įskaičiuotas užsakytų prekių užnešimas/įnešimas į pastatą – šią paslaugą pirkėjas gali užsisakyti papildomai ir susiderinęs su pristatančiu kurjeriu ar vežėju, bei už šią paslaugą sumokėdamas sutartą sumą pristatančiai tarnybai.

7.2.4. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti.

7.3. Kiekvienos Prekės pristatymo terminas skirtingas, daugumos per 2-3 darbo dienas, užsakomųjų prekių pristatymo terminas nurodomas aprašymuose. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kai prekių pristatymo terminas vėluoja, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

Esant Prekių pristatymo termino vėlavimui, Pirkėjas turi teisę pateikti reikalavimą pristatyti daiktus per papildomą protingą terminą, atsižvelgdamas į aplinkybes. Jeigu Pardavėjas nepristato daiktų per Pirkėjo nustatytą papildomą terminą, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

7.4. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.5. Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja tikrinti užsakymo formoje pateikto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

7.6. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą bei pasirašyti važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius važtaraštį arba kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą arba atsiimant prekes tiesiai iš sandėlio laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės komplektavimo neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia arba kitaip išoriškai pažeista), prekės yra pažeistos ir (arba) netinkamo komplektavimo, Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje arba kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui arba jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (arba) prekių pažeidimų (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, ir dėl prekių komplektavimo neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

7.7. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju Pirkėjas kartu su transporto įmonės atstovu surašo laisvos formos aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.

7.8. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

7.9. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais pirkėjo pateiktais duomenimis, pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų pardavėjui dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.nio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

Prekių kokybė, garantijos.

8.1. Visos „Jurdecohome išparduotuvės“ parduodamos prekės turi detalius aprašymus, nurodant prekės specifikaciją, matmenis bei būklę, jeigu prekė turinti defektą, jis yra nurodomas, aprašomas, pateikiama defekto foto, taip pat nurodoma reali prekės kaina bei nukainuota prekės kaina dėl vieno ar kito paminėto defekto.

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių;

8.3. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją, jei prekės aprašyme nėra nurodyta kitaip; Naudotoms prekėms taikoma 12 mėn. garantija (visoms išparduotuvės prekės su pažeistomis pakuotėmis, prekėms iš ekspozicijos ar turinčioms defektą yra taikoma ši garantija)

8.4. Tuo atveju, kai tam tikroms prekių rūšims pardavėjas nesuteikia daiktų kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų;

8.5. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo;

8.6. Pardavėjas įsipareigoja garantinį aptarnavimą įvykdyti per 20-60 darbo dienų;

8.7. Prekių garantinis aptarnavimas Kuršių nerijoje gali užtrukti ilgesnį laiką nei nurodyta. Apie prekių garantinį terminą Kuršių nerijoje pardavėjas pirkėją informuoja atskirai kiekvienu atveju;

 

Rinkodara ir informacija.

9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje https://jurdecohomeisparduotuve.lt/ gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
9.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
9.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

Baigiamosios nuostatos.

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

a

Gaukite naujausius mūsų pasiūlymus

.